Amahugurwa y’abarimu bahuza ibikorwa bya club unesco mu mashuri akorana na CNRU
Komisiyo z’Ibihugu zikorana na UNESCO zifite mu nshingano zazo kwimakaza umuco w’amahoro. Ni muri urwo rwego Komisiyo y’u Rwanda (CNRU) yakoresheje amahugurwa agamije kwibuka ku nshuro ya makumyabiri jenoside yakorewe abatutsi.Ayo mahugurwa yabereye muri Hotel Barthos, i Huye mu ntara y’amajyepfo.
Mu gihe cy’iminsi ibiri, abo barimu baganiriye ku:
*Imibanire y’abanyarwanda mbere y’umwaduko w’abazungu, mu gihe cy’ubukoloni na nyuma yaho;
*Uruhare rw’urubyiruko mu kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside,;
*Ndi umunyarwanda.
Baboneyeho n’umwanya wo kurebera hamwe ibyagezweho mu rwego rw’ubukungu, imibereho myiza n’ubutabera mu myaka makumyabiri ishize.
 
Mbere y’ubukoloni
 
Abanyarwanda bari basangiye umwami, basangiye ururimi rumwe,rukaba ingobyi ihetse umuco wabo. Bari bafite imyemerere imwe, bashyize hamwe. Nta mwanzi wabaga mu Rwanda, yabaga hanze bagafatanya kumurwanya. Bari bafite amoko bahuriramo bose ariyo,abasinga, ababanda, abagesera, abazigaba, bakayahuriramwo bose, abahutu, abatutsi n’abatwa. Abanyarwanda barangwa ga n’ishema n’ubutwari, bagahurira ku migenzo, imihango n’imiziririzo imwe.
 
Mu gihe cy’ubukoloni
 
Ubunyarwanda bwari buhatse amoko, buri hejuru yayo bwarasenyutse. Hasenywe kandi inzego z’ubutegetsi, umunyarwanda ahinduka igikoresho. Hakuweho ubuyobozi busanzwe burengera abaturage hashyirwaho abemeye gukoreshwa no gukorera abakoloni mu byo babategetse byose. Abakoloni batangiye gucengeza ibitekerezo byo gusenya bwa bumwe bw’abanyarwanda, ubuhutu, ubutwa n’ubututsi bushyirwa hejuru y’amoko yabahuzaga, bigishwa ko ntacyo bapfana, bamwe ari gakondo abandi ariba kavantara. Nguko uko ubuhutu, ubutwa n’ubututsi byakoreshejwe muri politiki hagamijwe gucamo ibice abanyarwanda ku nyungu z’abakoloni.
 Appolinaire MUVUNANYAMBO asobanura imibanire y’abanyarwanda mu bihe bitandukanye by’amateka yaranze u Rwanda
 
Ayo macakubiri yabibwe n’abakoloni niyo yaje kuba ishingiro rya politiki ya Repubulika ya mbere n’iya kabiri maze amoko akoreshwa nk’iturufu yo kugera no kugundira ubutegetsi ndetse ivangura rirakura, riva ku moko rigera no ku turere. Kuri ubwo butegetsi bwombi habibwe urwango rukabije rw’abatutsi arirwo rwaje kubyara jenoside yabakorewe muri 94, jenoside yari igamije kubarimbura bose ntihasigare n’uzabara inkuru.
 
Urugamba rwo kwibohora rwagaruye indangagaciro z’ubutwari no gukunda igihugu, ruca umuco wo guhora rushyira imbere ibitanya abanyarwanda, hubakwa ubumwe bwabo ndetse n’ubunyarwanda. Ibyo nibyo bigaragarira mu ntambwe u Rwanda rumaze gutera mu myaka makumyabiri ihise. Kwishishanya byararangiye abantu bashishikazwa no kurwana intambara nziza y’imibereho no kwiteza imbere.
Mu rwego rw’ubukungu, jenoside yasize ubukungu bw’u Rwand bwarasenyutse ibintu byose biri hasi kuburyo wibazaga aho uhera bikakuyobera. Imyaka 20 nyuma, ubukungu bw’u Rwanda bwavuye ku gipimo cya 41% munsi ya zero bugera ku 8% muw’ 2012. Umusaruro ku muturage wavuye ku madolari y’abanyamerika 235 muri 94 ugera ku madolari 644 mu mwaka w’2012. Hashingiwe ku ngo zari zifite umuriro w’amashanyarazi, iterambere ryihuse naho riragarazwa n’uko zavuye kuri 4,3% muw’2001 zikaba zari zigeze kuri 17,8% mu w’2013.Amabuye y’agaciro yavuye kuri 18% mu w’2000 agera kuri 32% muri 2013.Ibyo byose bikaba bikeshwa ubuyobozi bwiza bufite igenamigambin’icyerekezo gihamye.
 
Mu rwego rw’ubutabera, nta mategeko yariho yo guhana icyaha cya jenoside kuko abayiteguye bari bazi ko bazatsemba bakamaraho, nta manza zateganywaga ku bayikoze. Niyo mpamvu ntanamategeko yariho yo guca izo manza. Abacamanza bamwe bari barahitanywe na jenoside abandi barayigizemo uruhare ku buryo ikibazo cyari ingorabahizi. Hari abantu ibihumbi 120 muri gereza bakekwaho uruhare muri jenoside nta mategeko, nta bashinjacyaha, nta bikoresho kuko byari byarangiritse. Amategeko ahana iki cyaha cya jenoside yashyizweho, hashingwa inkiko gacaca zigamije guca imanza kandi zunga abanyarwanda akaba ari nazo zashoboraga guhangana n’umubare munini w’abakoze jenoside. Hashyizweho inzego z’abunzi zikemura ibyaha mbonezamubano n’ibindi byaha bitari ibya jenoside, umuco wo kudahana wari warahawe intebe uracika burundu.Hashyizweho urwego rw’igihugu rushinzwe imirimo nsimburagifungo ifitiye igihugu akamaro, uru rwego rugakurikirana irangizwa ry’imanza z’abakatiwe imirimo nsimburagifungo.
 

Honorable MUGESERA Antoine atanga ikiganiro ku byagezweho mu myaka 20 nyuma ya jenoside.
Mu rwego rwo guhangana n’ingaruka za jenoside yakorewe Abatutsi: hashyizweho FARG (Ikigega cyo gushyigikira no gutera inkunga abarokotse jenoside yakorewe Abatutsi batishoboye). Hashyizweho gahunda zinyuranye zigamije ubuzima bwiza n’iterambere rusange ry’abaturage: Vision 2020, Umurenge Program(VUP); Gira inka Munyarwanda; Ubudehe; Umurenge SACCOs; Uturima tw’igikoni; Ubwisungane mu kwivuza, n’ibindi…… Uburezi ntibwasigaye inyuma kuko aribwo shingiro ry’iterambere rirambye. Hasyizweho ndetse hashimangirwa gahunda y’uburezi bw’ibanze kuri bose (Education for all): 9 &12 Year Basic Education
 
Kwigishwa amateka nyayo ni uburenganzira bw’abana kandi ni inshingano ku gihugu kubatozwa indangagaciro na kirazira z’umuco nyarwanda. Abana bazavamo abayobozi b’igihugu bakwiye banakosore amateka mabi yaranze igihugu cyabo . abana bagira umwete mu kwiga kugira ngo barusheho kumenya ubwenge bityo baziteze imbere bateze imbere n’igihugu cyabo muri rusange.
 
Kwimakaza umuco wo gukunda Igihugu.
Aba bahuzabikorwa ba za Club za UNESCO bibukijwe uruhare rw’urubyiruko mu kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside. Abana bakaba bagomba
- Gufatanya n’ababyeyi kubaka umuryango nyarwanda uzira amacakubiri, ivangura n’umwiryane, bimakaza urukundo no kubahana;
- Kwirinda abantu bakuru babashuka babigisha kubiba inzangano;
- Kwirinda ivangura iryo ari iryo ryose no gushyira imbere ubunyarwanda mbere y’ibindi byose;
- Gufatanya n’abanyarwanda kwibuka inzirakarengane zazize Jenoside yakorewe Abatutsi bigishwa amateka nyayo y’Igihugu;
Abana b’Abanyarwanda nibo bafashe iyambere mu guhagarika jenoside no kubaka u Rwanda rushya. Abana bakwiye kwiyubaha no gukundana bagashyira imbere indangagaciro iruta izindi y’Ubunyarwanda.
 
Muri urwo rwego hashyizweho gahunda ya “Ndi umunyarwanda” , gahunda ije gushimangira ibyagezweho mu myaka makumyabiri irangiye. Ni gahunda urebye yatangiranye n’urugamba rwo kubohoza u Rwanda ishyira imbere ibihuza abanyarwanda, ukihingamo kandi ukiyumvamo ubunyarwanda. Kwiyumvamo ubunyarwanda” ni ukwemera kuba uw’u Rwanda, rukaba urwawe ukarubamo narwo rukubyaye, ukarutura, ukarukunda, rukakurera kibyeyi, ukamenya kururinda, byaba ngombwa ukaba wanarwitangira; Iyo sano ikaba igihango kizira gutatirwa ubuziraherezo.”
 Honorable BAMPORIKI Edouard asobanurira abitabiriye amahugurwa gahunda ya “Ndi umunyarwanda.”
 
Ibyo biganiro byose byahawe abo barimu bashinzwe guhuza ibikorwa bya Club za UNESCO mu mashuri agize urunana rwimakaza amahame ya UNESCO mu rwego rwo kubatuma ku banyeshuri bari muri izo clubs no ku banyeshuri bose bashinzwe kurera muri rusange. Ubumenyi bakuye muri ayo mahugurwa bakaba basabwa kubugeza no ku bandi barimu naho batuye muri rusange.
 
 
Philomene MUKANKUSI
Umuyobozi ushinzwe Itumanaho,
Itangazamakuru n’Inyandiko/ CNRU

Search Box Example 2 - default placeholder text gets cleared on click

LANGUAGE SELECTION

English  Francais


CNRU on Twitter
OUR PARTNERS
UNESCO HEADQUATERS
MINEDUC
MINISPOC
MYICT
REB
REMA
RDB
HEC
Higher Learning Institutions
Other National Commissions

UNESCO & RWANDA
Education  |   Science % Technologies  |   Culture Social % Human Sciences  |   communication, Information % Documentation

©BY CNRU All rights reserved.